Cel i akceptacja

Niniejsza nota prawna reguluje korzystanie ze strony internetowej [www .ancar-s.com] (zwanej dalej WITRYNĄ) należącej do ANTONI CARLES, S.A. (zwanej dalej WŁAŚCICIELEM WITRYNY).

Przeglądanie strony internetowej właściciela witryny czyni Cię użytkownikiem i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej nocie prawnej, postanowienia te mogą podlegać zmianom.

Zobowiązujesz się do właściwego korzystania z witryny zgodnie z prawem, dobrą wiarą, porządkiem publicznym i niniejszą Notą prawną. Odpowiadasz przed właścicielem witryny lub osobami trzecimi za wszelkie szkody, które mogą powstać w wyniku naruszenia tego zobowiązania.

Identyfikacja i komunikacja

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI), właściciel witryny informuje, że:

Nazwa firmy: ANTONI CARLES, S.A.

Nazwa handlowa to: ANCAR

Jego kod identyfikacji podatkowej (CIF) to: A-08790073

Siedziba mieści się pod adresem: Pol. In. Volta dels Garrofers, 41-42 08340 VILASSAR DE MAR.

Zapewniamy kilka metod, których możesz użyć, aby się z nami skontaktować, wyszczególnionych poniżej:

Telefon: [company phone no.]

E-mail: [company email address]

Wszystkie powiadomienia i komunikacja między Tobą, a właścicielem witryny będą uważane za skuteczne, jeśli zostaną przesłane za pomocą poczty lub którejkolwiek metody podanej powyżej.

Warunki dostępu i użytkowania

Dostęp do serwisu i jego usług jest bezpłatny, chociaż właściciel serwisu uzależnia korzystanie z niektórych usług oferowanych w serwisie od uprzedniego wypełnienia odpowiedniego formularza.

Gwarantujesz, że wszystkie informacje, które przekazujesz właścicielowi witryny, są prawdziwe i aktualne oraz przyjmujesz pełną odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne oświadczenia.

Zobowiązujesz się do odpowiedniego korzystania z treści i usług witryny oraz niewykorzystywania ich między innymi do:

  1. rozpowszechniania treści kryminalnych, zawierających przemoc, pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych lub obraźliwych, a także treści będących apologią terroryzmu lub ogólnie sprzecznych z prawem lub porządkiem publicznym.
  2. Umieszczania wirusów komputerowych w Internecie lub wykonywania działań, które mogą zmieniać, uszkadzać, przerywać lub generować błędy lub uszkadzać dane, dokumenty elektroniczne zawarte w nich dane lub fizyczne lub logistyczne systemy lub usługi właściciela witryny lub osoby trzeciej poprzez masowe wykorzystanie zasobów komputerowych używanych przez właściciela witryny w świadczeniu usług.
  3. Próba uzyskania dostęp do kont e-mail innych użytkowników lub zastrzeżonych obszarów systemów komputerowych właściciela witryny lub osób trzecich, a także w stosownych przypadkach, eksportu danych.
  4. Łamania praw własności intelektualnej lub przemysłowej lub naruszania poufności informacji właściciela witryny lub osób trzecich.
  5. Podszywania się pod innego użytkownika, administrację publiczną lub osobę trzecią.
  6. Powielania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób publicznego ujawniać, przekształcać lub modyfikować treści, z wyjątkiem sytuacji, gdy masz pozwolenie właściciela praw lub gdy jest to prawnie dozwolone.
  7. Wyszukiwać danych do celów reklamowych lub wysyłania materiałów reklamowych dowolnego rodzaju lub wiadomości w celach sprzedażowych lub innych o charakterze biznesowym bez uprzedniej prośby lub zgody.

Cała zawartość tej witryny, w tym teksty, zdjęcia, grafika, obrazy, ikony, technologia i oprogramowanie, wraz z ich projektem graficznym i kodami źródłowymi, stanowi dzieło będące własnością właściciela witryny i żadne prawa do ich eksploatacji nie mogą być rozumiane jako przysługujące użytkownikowi wykraczające poza to, co jest ściśle wymagane do prawidłowego korzystania z witryny.

Krótko mówiąc, możesz uzyskać dostęp do tej strony internetowej, aby przeglądać jej zawartość i, w razie potrzeby, tworzyć autoryzowane kopie prywatne, o ile reprodukowane elementy nie są przekazywane osobom trzecim lub instalowane na serwerach podłączonych do sieci lub stanowią przedmiot jakiegokolwiek rodzaju eksploatacji. Ponadto wszystkie marki, nazwy handlowe i wyróżnienia wszelkiego rodzaju pojawiające się na stronie są własnością właściciela strony, a korzystanie z nich lub dostęp do nich nie może być rozumiane jako dające użytkownikowi jakiekolwiek prawa do nich.

Rozpowszechnianie, modyfikacja, przekazywanie lub publiczne ujawnianie treści oraz wszelkie inne czynności, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez posiadacza praw do eksploatacji, są surowo zabronione.

Utworzenie hiperłącza nigdy nie oznacza istnienia relacji między właścicielem witryny a właścicielem witryny, na której znajduje się łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez właściciela witryny jej treści lub usług. Każdy, kto chce utworzyć hiperłącze, musi wcześniej uzyskać pisemną zgodę właściciela witryny. W każdym przypadku hiperłącze umożliwi jedynie dostęp do strony głównej naszej witryny. Ponadto należy powstrzymać się od składania fałszywych, niedokładnych lub błędnych oświadczeń lub wskazań dotyczących właściciela witryny oraz od zamieszczania treści niezgodnych z prawem, które są sprzeczne z prawidłowym użytkowaniem.

Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na tej stronie ani za działania podejmowane na ich podstawie.

Zrzeczenie się gwarancji i odpowiedzialności

Zawartość tej witryny ma charakter ogólny i służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie gwarantuje się pełnego dostępu do wszystkich treści, ani ich kompletności, korekty, ważności lub aktualności ani przydatności lub przydatności do określonego celu.

W zakresie dozwolonym przez prawo właściciel serwisu zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku:

a) Niemożności uzyskania dostępu do witryny lub braku prawdziwości, precyzji, kompletności i/lub aktualności treści, a także istnienie wad i defektów wszelkiego rodzaju w treściach przesyłanych, rozpowszechnianych, przechowywanych, udostępnianych lub dostępnych za pośrednictwem witryny lub oferowanych usług.

b) Obecność wirusów lub innych elementów w treściach, które mogą zmienić systemy komputerowe, dokumenty elektroniczne lub dane użytkownika.

c) Naruszenie prawa, dobrej wiary, porządku publicznego i innych przepisów związanych z ruchem w sieci i niniejszej Noty Prawnej w wyniku nieprawidłowego korzystania z witryny. W szczególności i przykładowo, właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które naruszają prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, tajemnice firmowe, prywatność osobistą i rodzinną oraz własny wizerunek lub nieuczciwą konkurencję oraz bezprawną reklamę.

Właściciel witryny nie ponosi również odpowiedzialności za informacje znajdujące się poza witryną lub nie zarządzane bezpośrednio przez naszego webmastera. Celem linków, które pojawiają się na tej stronie, jest wyłącznie poinformowanie Cię o istnieniu innych źródeł, które mogłyby poszerzyć treść oferowaną przez tę stronę. Właściciel witryny nie gwarantuje ani nie przyjmuje odpowiedzialności za działanie lub dostęp do witryn, do których prowadzą łącza, ani nie sugeruje, nie zaprasza ani nie zaleca ich odwiedzenia i nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie hiperłączy przez osoby trzecie.

Publikacje

Informacje administracyjne udostępniane na tej stronie nie zastępują zgodnych z prawem przepisów ustawowych, wykonawczych, planów, przepisów ogólnych lub aktów, które powinny być formalnie opublikowane w dziennikach urzędowych administracji publicznej, będących jedynym instrumentem potwierdzającym ich autentyczność i treść. Informacje dostępne na tej stronie należy traktować jako wskazówki, nie mają one wiążącego prawnie charakteru.

Website by Mirage