Polityka prywatności

Kiedy będziemy musieli uzyskać od Ciebie informacje, zawsze wyraźnie poprosimy Cię o ich dobrowolne podanie. Dane poszukiwane za pośrednictwem formularzy zbierania danych na stronie lub w inny sposób zostaną zawarte w pliku danych osobowych na odpowiedzialność ANTONI CARLES, SA, WŁAŚCICIELA WITRYNY. Podmiot ten będzie przetwarzał dane w sposób poufny i wyłącznie w celu świadczenia żądanych usług, z zachowaniem wszelkich gwarancji prawnych i bezpieczeństwa przewidzianych w ustawie nr 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

ANTONI CARLES, S.A. zobowiązuje się nie przekazywać, sprzedawać ani udostępniać danych stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Celem zbierania danych jest informowanie Cię o naszych produktach i dostarczanie Ci spersonalizowanych reklam, więc przekazując nam swoje dane, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci, za naszym pośrednictwem lub za pośrednictwem któregokolwiek z naszych oficjalnych dystrybutorów, informacji handlowych o naszych produktach. . . Jeśli wolisz nie otrzymywać tych wiadomości e-mailem lub telefonicznie, za jej pośrednictwem zaoferujemy Ci możliwość skorzystania z prawa do anulowania i rezygnacji z otrzymywania tych wiadomości, zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

ANTONI CARLES, S.A. usunie lub sprostuje również dane, które są niedokładne, niekompletne lub nie są już potrzebne lub adekwatne do celu, dla którego zostały zebrane, zgodnie z przepisami Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Możesz odwołać swoją zgodę i skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, anulowania i sprzeciwu, pisząc na adres ANTONI CARLES, S.A. na adres Pol. Ind. Volta dels Garrofers, 41-42 08340 Vilassar de Mar (BCN) lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres ancar@ancar-online.com, należycie identyfikując się i wyraźnie wskazując konkretne prawo, z którego korzystasz.

ANTONI CARLES, S.A. przyjmuje odpowiednie poziomy bezpieczeństwa wymagane przez wyżej wymienioną Ustawę Organiczną 3/2018 i inne obowiązujące przepisy. Jednak właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające ze zmian, które osoby trzecie mogą wprowadzić w twoim systemie komputerowym, dokumentach lub plikach elektronicznych.

ANTONI CARLES, S.A. może wykorzystywać pliki cookies w ramach świadczenia usług związanych z witryną. Pliki cookie to fizyczne pliki danych osobowych przechowywane na Twoim urządzeniu. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby uniemożliwiała tworzenie plików cookie lub powiadamiała Cię o nich.

Jeśli zdecydujesz się opuścić naszą witrynę, korzystając z łączy do witryn, które nie należą do nas, ANTONI CARLES, S.A. nie będzie ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności tych witryn ani za pliki cookie, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze.

Nasza polityka dotycząca poczty e-mail obejmuje wyłącznie wysyłanie wiadomości, o których otrzymanie prosiłeś.

Jeśli wolisz nie otrzymywać tych wiadomości e-mail, oferujemy Ci możliwość wysłania do nas wiadomości e-mail w celu skorzystania z prawa do anulowania i zrzeczenia się zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy 43/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

Postępowanie w przypadku działań niezgodnych z prawem.

Jeśli Ty lub osoba trzecia uznacie, że istnieją fakty lub okoliczności ujawniające bezprawny charakter korzystania z jakichkolwiek treści i/lub jakiejkolwiek aktywności na stronach internetowych zawartych lub dostępnych z witryny, prosimy o powiadomienie właściciela witryny, należycie identyfikując się oraz wyszczególnienie domniemanych naruszeń przy użyciu dowolnego z powyższych środków i wyraźne stwierdzenie na własną odpowiedzialność, że informacje podane w powiadomieniu są dokładne.

Wszelkie spory dotyczące strony internetowej ANTONI CARLES, S.A. podlegają prawu hiszpańskiemu i są rozstrzygane przez odpowiednie sądy i trybunały.